Privacy Policy

1.Verwerkingsverantwoordelijke

FIMA GROUP
Kerkstraat 96
9120 Vrasene
Gsm: 0498.10.72.70
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BTW-nummer 0750.519.781 FIMA GROUP verwerkt uw persoonsgegevens, zijnde gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van zijn/haar activiteiten. Via onze privacy policy laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website/webshop of wanneer u een overeenkomst heeft als klant of als leverancier met FIMA GROUP. Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018. Deze privacy policy is van toepassing op de website https://www.fimagroup.be/ FIMA GROUP is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en bewaard?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt: - Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die u zelf heeft verstrekt aan FIMA GROUP in het kader van een overeenkomst (geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, BTW nummer...)
- Informatie om een aankoop, reservatie of offerte-aanvraag mogelijk te maken en aldus te verwerken voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst en de daaraan gekoppelde diensten (transacties en betaalinfo, verzendinformatie, reservatiedatum…)
- Informatie die wij mogen ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken, klachten of andere communicatie die u tot ons gericht heeft
- Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties, projecten of andere elementen

3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de grondslag voor verwerking?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door FIMA GROUP zijn noodzakelijk - voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
- om u te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van uw vragen via onze website of per telefoon
- om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging
- voor marketingdoeleinden zoals het uitsturen van nieuwsbrieven of deelname aan wedstrijden, steeds met voorafgaande toestemming en waarvoor u ten alle tijde uw toestemming kan intrekken
- voor het algemeen beheer van uw account op onze website
- voor afhandeling van uw betalingen Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen: - voor de boekhoudkundige verwerking
- om uw rechten als consument te garanderen
- tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

4. Hoe worden de gegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt - Via persoonlijk contactopname a.d.h.v. adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van FIMA GROUP,
- via de formulieren en de daar voorziene invulvelden op de website, zoals daar zijn: contactformulier en reservatieformulier De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van FIMA GROUP.

5. Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door FIMA GROUP. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

6. Beveiliging van uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen. De door FIMA GROUP verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen: - beveiliging via https:// (websites uitgerust met een SSL-certificaat),
- beveiliging via unieke login met e-mailadres en wachtwoord van het CMS-systeem, software programma, boekhoudpakket,...
- anti-virusbescherming op de gebruikte elektronische toestellen

7. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens. Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien u meent dat FIMA GROUP niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kunt u zich wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

8.Cookie policy

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies (kleine tekstbestanden) op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit met als enige doelstelling de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.
Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuzes niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld. De twee meest gebruikte functionele cookies bewaren respectievelijk de taal van de bezoeker en of cookies al dan niet werden aanvaard: Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

9. Contact

Voor vragen of in het geval u zich wil beroepen op uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact opnemen met FIMA GROUP via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via briefwisseling naar FIMA GROUP: Kerkstraat 96, 9120 Vrasene. Voor het uitoefenen van uw rechten dient u een bewijs van uw identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie van uw identiteitskaart of paspoort voor verificatie.
Disclaimer FIMA-GROUP behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP

1. Overeenkomst

Behoudens bewijs van andersluidend akkoord, zijn de hiernavolgende algemene voorwaarden steeds én met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing op élke contractuele relatie met de BV FIMA GROUP (hierna FIMA). Deze voorwaarden kunnen noch gewijzigd noch opgeheven worden zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van FIMA. FIMA kan nooit geacht worden stilzwijgend in te stemmen, zelfs niet ter aanvulling van onderhavige voorwaarden, met de voorwaarden van haar medecontractant, ongeacht de wijze waarop deze werden meegedeeld (briefwisseling, bestelbon, …). Prijsoffertes zijn 10 dagen geldig. De offerte dekt géén rekenkundige vergissingen. De geoffreerde prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en leveranciersprijzen zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. De offerteprijs is evenwel voor herziening vatbaar. Een stijging van de lonen, sociale lasten en leveranciersprijzen met meer dan 5%, na ondertekening van de offerte, kan tot een evenredige prijsherziening aanleiding geven. Behoudens andersluidende overeenkomst dient de klant een voorschot van 10% te betalen onmiddellijk na de bestelling. Pas van zodra het verschuldigde voorschot op de rekening van FIMA werd bijgeschreven, worden de goederen bij de fabrikant besteld en begint de overeengekomen leveringstermijn te lopen.

2. Leveringstermijnen

Een door FIMA aangegeven of bevestigde leveringstermijn is steeds bij benadering. FIMA is niet aansprakelijk voor de vertraging (of eender welke tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenissen) indien deze door overmacht ontstaat. Overmacht duidt op elke gebeurtenis, onafhankelijk van de wil der partijen. FIMA is niet aansprakelijk voor vertragingen indien deze te wijten zijn aan vertraging door haar eigen leveranciers. Ingeval van abnormale, aan FIMA verwijtbare, overschrijding van de leveringstermijn, heeft de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, op voorwaarde dat FIMA de levering nog steeds niet heeft uitgevoerd 1 maand nadat zij hiertoe aangetekend in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt verder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

3. Eigendomsvoorbehoud, risico-overdracht en aanvaarding

3.1. De door FIMA geleverde goederen blijven eigendom van FIMA tot de volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Het is de klant verboden om de geleverde goederen door te verkopen, deze in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de prijs volledig is betaald. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, mogen zij onder geen beding worden gebruikt door de klant, behoudens in het geval van huurkoop.

3.2. Het risico van de door FIMA geleverde goederen, inclusief het risico op diefstal, daarentegen gaat wél meteen over op de klant vanaf de levering op de overeengekomen locatie.

3.3. De klant verbindt er zich toe om de goederen bij hun ontvangst onmiddellijk na te zien op gebreken en niet-conformiteiten en ze tevens uitgebreid te testen. De ingebruikname van de geleverde goederen evenals het ontbreken van opmerkingen na in ontvangstname, geldt derhalve steeds als stilzwijgende aanvaarding. Klachten omtrent zichtbare gebreken en niet-conformiteiten worden daarom vanaf uiterlijk 3 kalenderdagen na het einde van deze werken als laattijdig beschouwd. Enkel schriftelijke klachten zullen een geldig bewijs vormen van de tijdigheid van de klacht.

4. Verborgen gebreken

Verborgen gebreken kunnen slechts tot aansprakelijkheid van FIMA aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 10 kalenderdagen na ontdekking ervan, schriftelijk worden gemeld. Een vordering op grond van verborgen gebreken is slechts mogelijk tot 2 jaar na de levering van de goederen. De klant kan slechts aanspraak maken op de vrijwaring voor verborgen gebreken op voorwaarde dat hij een normaal gebruik maakte van de goederen, conform hun gebruikelijke bestemming, en ze correct heeft onderhouden conform de onderhoudsvoorschriften. Zo zal bijvoorbeeld geen enkele aanspraak voor verborgen gebreken mogelijk zijn bij het niet volgen van richtlijnen en bij verkeerd gebruik zoals geen gewicht aan haak en het meer heffen dan toegelaten, bij het gebrek aan controle op water en olie, bij het contact aanlaten waardoor platte batterij, … Vervanging van onderdelen ingevolge normale slijtage vallen niet onder garantie. Verborgen gebreken waaromtrent FIMA aantoont dat er in haren hoofde een onoverwinnelijke onwetendheid bestaat, geven sowieso nooit aanleiding tot vrijwaring. De eventuele vergoeding voor verborgen gebreken zal de prijs van de geleverde goederen niet overschrijden. De immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden kan nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling.

5. Ontbinding van de overeenkomst

De klant kan tot aan de levering de overeenkomst éénzijdig en zonder opgave van reden ontbinden mits betaling van 30% van de totale prijs incl. BTW. Onverminderd het recht van FIMA om een hogere reële schade te bewijzen en te vorderen. FIMA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement en kennelijk onvermogen van de klant.

6. Bijzondere bepalingen i.v.m. Huurkoop

6.1. De verhuurder blijft volle eigenaar van de goederen gedurende de huurperiode. De eigendom wordt pas overgedragen op het einde van de huurperiode, nà betaling van de volledige koopsom.

6.2. Bij ‘huurkoop’ is de klant tevens gehouden om een onderhoudscontract af te sluiten bij FIMA voor 5 jaar. Gebreke zulks te doen of gebreke om dit onderhoudscontract na te komen, is een voldoende grond voor onmiddellijke ontbinding van de huurkoop.

6.3. De huurder verbindt er zich toe om de goederen bij ontvangst onmiddellijk en grondig na te kijken en te testen. Conform art. 3.3. geldt afwezigheid van opmerkingen of ingebruikname als impliciete bevestiging van ontvangst in perfecte staat. Indien de klant om welke reden dan de goederen terug in het bezit dient te stellen van FIMA, zal bij terugname een keuringsverslag worden opgesteld. Mogelijke gebreken en schade, die alsdan worden vastgesteld, zullen vergoed worden op kosten van de huurder teneinde de goederen terug in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

6.4. De huurder mag, zolang hij geen volle eigenaar werd van de goederen ingevolge volledige betaling van de huurkoopprijs, de bestemming van de goederen niet veranderen, noch geheel of gedeeltelijk onderverhuren, noch zijn huurdersrechten overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder. De huurder dient zich volledig in overeenstemming te stellen met alle wettelijke verplichtingen voor het gebruik van de machines.

6.5. Gedurende de hele duurtijd van de overeenkomst zal de huurder zijn huurdersrisico en het verhaal van derden verzekeren middels ondermeer polis machinebreuk onder BA en BA uitbating bij erkende verzekeringsmaatschappijen en hij zal van deze verzekeringen het bewijs leveren. FIMA sluit enkel een verzekering baanrecht af.

6.6. Het niet nakomen van 2 betalingstermijnen door de klant is een voldoende grond voor ontbinding van de huurkoop. Ingeval van ontbinding is FIMA gerechtigd op een bijkomende schadevergoeding t.b.v. 20% van het nog onbetaalde huurkoopbedrag incl. BTW. Ingeval van ontbinding zijn alle door de klant reeds betaalde bedragen onherroepelijk verworven door FIMA. Van zodra 1 betalingstermijn werd miskend, is de klant gehouden om de goederen onmiddellijk in het bezit van FIMA te stellen tot aanzuivering van de achterstal. De onbeschikbaarheid van de goederen tot het ogenblik van aanzuivering kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant.

7. Facturen

Facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst of vermelding op de factuur, contant betaalbaar. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1 % per aangevangen maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag. Betalingen door de klant zullen, conform art. 1254BW, altijd eerst op de intresten, vervolgens op de schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom worden toegerekend. FIMA behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van een hogere werkelijk geleden schade. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen op naam van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Ook indien voor die andere facturen gemak van betaling werd toegestaan. Wanneer op verzoek van de klant de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde, blijft de klant ten alle tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de verbintenissen uit onderhavige overeenkomst, waarvan de algemene voorwaarden integraal deel uitmaken; Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Het protest dient welomschreven te zijn en steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. De klant erkent dat gebrek aan protest binnen voornoemde termijn zal gelden als aanvaarding van de factuur en desgevallend de erin opgenomen afrekening.

8. Aansprakelijkheid en overmacht

FIMA kan uit hoofde van uitgevoerde werken/geleverde goederen nooit worden gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De aansprakelijkheid van FIMA wordt in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling. FIMA draagt geen contractuele aansprakelijkheid ingeval van overmacht. Als overmacht worden onder meer beschouwd (niet limitatief): pandemie, brand, oorlog, sabotage, oproer, staat van beleg, stakingen en/of lock-outs bij FIMA, haar toeleveranciers en haar vervoerders. Grote pannes van nutsvoorzieningen en van werktuigen van FIMA, alsmede vertragingen in hoofde van de leveranciers van materialen en gereedschappen, gelden eveneens als overmacht.

9. Kredietwaardigheid van de klant

Indien het vertrouwen van NV FIMA in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van uitvoering tegen de klant en / of andere aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de overeenkomst in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt NV FIMA zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de medecontractant weigert hierop in te gaan, behoudt NV FIMA zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

10. Betwisting

Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst of tenzij dit strijdig zou zijn met regels van dwingend recht, worden de overeenkomsten met FIMA beheerst door het Belgische recht en zijn de territoriaal bevoegde Rechtbanken ingeval van betwisting uitsluitend die rechtbanken onder wiens jurisdictie de zetel van FIMA valt. Nietigheid van één of meerdere bedingen uit onderhavige algemene voorwaarden geeft nooit aanleiding tot nietigheid van de overige bedingen en geeft a fortiori nooit aanleiding tot de nietigheid van de overeenkomst op zich. Een eventueel nietig beding zal worden gematigd tot op het punt waar het de wettigheidstoets wel doorstaat.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR

1. Algemeen

Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, én met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de huurder, van toepassing op elke huurovereenkomst met de BV FIMA KLUS (hierna FIMA). Afwijking ervan heeft nooit precedentwerking. De huurder verzaakt middels aanvaarding van onderhavige
algemene voorwaarden aan de toepassing van eigen algemene voorwaarden.

2. Offerte, huurprijs, waarborg en prijsherziening

2.1. De offerte dekt géén rekenkundige vergissingen. Prijsoffertes zijn, behoudens andersluidend beding, 10 dagen geldig en onderworpen aan de ontbindende voorwaarde dat het gehuurde nog steeds beschikbaar is op het ogenblik dat de huurder de offerte aanvaardt. Prijsvermeldingen op illustraties, brochures, catalogi, tekeningen, modellen en de website zijn informatief en niet bindend. Zij vormen géén offerte. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de huurder om in te schatten of de gehuurde werktuigen geschikt zijn voor de uitoefening van de door hem beoogde werkzaamheden.

2.2. Alle huurprijzen zijn aangeduid in EURO en steeds exclusief btw, transport, onderhoud, brandstof, olie, milieuheffing, reiniging en verzekeringsbijdrage. Alle belastingen, taksen of heffingen van welke aard ook, verschuldigd op het gebruik en/of de installatie van het materieel bij de huurder, vallen ten laste van de huurder. Behoudens afwijkingen in de huurovereenkomst wordt de huur gerekend per begonnen dag.

2.3. Een waarborg ten bedrage van € 1.500,00 is vooraf betaalbaar. FIMA kan de afgifte van het gehuurde weigeren zolang de waarborg niet is bijgeschreven op haar rekening, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op vermindering van de huurprijs of rechten kan putten uit de zodoende ontstane vermindering van de huurperiode. De waarborg wordt door FIMA verrekend met de eindfactuur op het ogenblik dat de huurder schijnbaar al zijn verplichtingen in het kader van de huurovereenkomst is nagekomen. De teruggave van de waarborg of verrekening op de eindfactuur impliceert geenszins dat de verhuurder verzaakt aan enig recht of enige vordering.

2.4. Indien een huur van onbepaalde duur werd afgesloten, kan FIMA op ieder ogenblik de tarieven wijzigen na de huurder hiervan voorafgaandelijk in kennis te hebben gesteld. De tariefwijziging gaat ten vroegste in 3 werkdagen na de kennisgeving. De huurder heeft dan de keuze tussen het beëindigen van de huur of het voortzetten van de huur tegen de nieuwe tarieven. Indien de huurder de huur niet beëindigt binnen de 3 werkdagen na de kennisgeving, wordt hij geacht gekozen te hebben voor een voortzetting van de huur tegen de nieuwe tarieven.

3. Terbeschikkingstelling / ontvangst van de werktuigen

3.1. FIMA is niet aansprakelijk voor de vertraging bij de terbeschikkingstelling van de gehuurde werktuigen indien deze door overmacht ontstaat. Worden beschouwd als
overmacht dienaangaande: vertraging door toedoen van de leveranciers van FIMA of vertragingen bij de teruggave van het gehuurde werktuig door een vorige huurder.

3.2. FIMA levert de werktuigen gebruiksklaar af in de staat waarin ze zich bevinden. De huurder verbindt er zich toe om het gehuurde werktuig bij ontvangst onmiddellijk te
controleren op gebreken, niet-conformiteiten én haar correct functioneren. Gebreke aan onmiddellijke schriftelijke melding van enige anomalie, impliceert de erkenning door de huurder dat hij de goederen ontving in perfecte staat en goede werking.

4. Risico

De huurder draagt steeds het transportrisico. Vanaf de inontvangstname tot en met de teruggave van het gehuurde draagt de huurder tevens exclusief het risico voor verlies (incl. diefstal) en beschadiging van het gehuurde, behoudens ingeval bewezen is dat de schade te wijten is aan zware fout, opzet of bedrog in hoofde van FIMA of haar aangestelden. De huurder aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en is ervan op de hoogte dat de apparaten ernstige verwondingen of overlijden kunnen veroorzaken. De huurder verklaart de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen. De verhuurder is geenszins aansprakelijk voor verwondingen of overlijden veroorzaakt door het gehuurde goed. De huurder draagt exclusief alle aansprakelijkheid voor schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken en zal FIMA vrijwaren voor elke vordering dienaangaande, behoudens ingeval bewezen is dat de schade/hinder te wijten is aan zware fout, opzet of bedrog in hoofde van FIMA. De huurder verbindt zich ertoe om zich op voldoende wijze te verzekeren tegen alle risico’s die contractueel op hem rusten, zowel ten opzichte van FIMA als jegens derden.

5. Gebruik als voorzichtig en redelijk persoon

5.1. De huurder mag de gehuurde goederen enkel gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon, conform het advies van de verhuurder en conform de toepasselijke gebruiksvoorschriften. Indien de huurder bij aanvang van de huur niet uitdrukkelijk verzoekt om mededeling van de gebruiksvoorschriften, impliceert dit diens stilzwijgende erkenning dat hij ze reeds volledig kent.

5.2. De huurder is ertoe gehouden de verhuurde goederen correct te gebruiken, tegen overbelasting te beschermen én in te staan voor het dagelijkse nazicht en onderhoud (o.m. doch niet limitatief de dagelijkse controle van het water- en oliepeil). In geval van nalatigheid en hierdoor ontstane schade zal deze volledig verhaald worden op de huurder.

5.3. Indien tijdens de werkzaamheden de gehuurde goederen een panne vertonen of beschadigd raken, dient de huurder FIMA onmiddellijk te contacteren. De huurder mag zelf géén herstellingen uitvoeren. FIMA tracht, indien een panne voortvloeit uit normale slijtage, binnen een redelijke termijn na de melding een gepaste oplossing te bieden, hetzij door herstelling hetzij door omwisseling van het gehuurde goed. De huurder heeft geen recht op enige schadevergoeding op grond van een onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. Herstellingen en alle nadelige gevolgen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik, fout of onzorgvuldigheid van de huurder, zijn volledig voor diens rekening. Dit geldt evenzo voor door overmacht of door daden van derden veroorzaakte herstellingen.

5.4. De huurder verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de gehuurde goederen zullen bedienen of gebruiken, die (niet limitatief) beschikken over alle eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, identiteitsbewijzen, certificaten en rijbewijzen.

5.5. De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementair opgelegde bepalingen ten aanzien van het gebruik, het vervoer, het in werking stellen en/of het in bezit hebben van de gehuurde goederen, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin. Elke kost wegens miskenning, inclusief boetes en takelkosten, zijn ten laste van de huurder. 5.6. Het is de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen. De huurder is niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De huurder zal de verhuurder onmiddellijk én schriftelijk op de hoogte stellen indien de gehuurde goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het goed. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijk beslag op het goed, dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan de verhuurder, op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar het desbetreffende goed zich bevindt.

6. Opzegbeding

6.1. De huurder heeft het recht, om zonder opgave van reden, ten allen tijde de overeenkomst schriftelijk op te zeggen mits betaling van (voor onderstaande geldt het
moment van kennisname van de opzegging door FIMA):
- €100 bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode;
- €150 bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode;
- €225 bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de huurperiode;
- vanaf aanvang van de huur: de vergoeding voor de reeds verlopen huur, verhoogd met 1⁄2 van de huurprijs voor de resterende huurperiode.

6.2. Ook FIMA heeft steeds het recht om de overeenkomst, zonder opgave van reden, op te zeggen mits betaling van €150.

7. Einde van de huur

7.1. De factureerbare huurperiode eindigt pas op het ogenblik dat de gehuurde werktuigen opnieuw in het bezit zijn gesteld van FIMA én dat daarbij aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:
- alle accessoires zijn aanwezig (niet-limitatief: pallethaak, stortbak, ...);
- kranen zijn ingeplooid;
- kranen zijn opgesteld (poten uitgezet om diefstal te voorkomen);
- de afstandsbediening en batterijlader zijn opgeborgen in de kraan;
- de deur is op slot en de sleutel werd opgeborgen achter het deurtje van de uitlaat;
- dezelfde hoeveelheid brandstof als bij aflevering; minderhoeveelheden worden bijkomend aangerekend;
- gereinigd (zoniet worden extra reinigingskosten aangerekend).
De gehuurde werktuigen dienen op deze wijze op de laatste dag van de huur, behoudens andersluidende overeenkomst, vóór sluitingsuur, op de bedrijfsterreinen van FIMA, ter beschikking worden gesteld van FIMA.
Ingeval van (overeengekomen) ophaling door FIMA dienen op de laatste dag van de huur de werktuigen op de overeenkomen locatie en op het overeengekomen tijdstip op voormelde wijze ter beschikking worden gesteld van FIMA. Miskenning van voormelde afgiftevoorwaarden geeft aanleiding tot een bijkomende vergoeding van de kosten die hierdoor werden veroorzaakt.

7.2. FIMA behoudt zich het recht voor om het gehuurde materiaal terug te halen bij de huurder of waar het zich ook bevindt, zonder enige aanmaning en zonder rechterlijke
machtiging, ingeval het gehuurde materiaal na het verstrijken van de huur niet aan FIMA is geretourneerd. De recuperatiekosten worden op de huurder verhaald. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde nooit stilzwijgend verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.

7.3. Het gehuurde dient te worden geretourneerd in dezelfde staat als het werd ontvangen.Indien er door FIMA bij de inontvangstname onmiddellijk schade aan de goederen wordt vastgesteld, zal dit op de retourbon worden vermeld. De terugname door FIMA gebeurt steeds onder voorbehoud van verdere controle. FIMA heeft de mogelijkheid om gedurende 5 dagen na het ophalen of aannemen van de gehuurde goederen de huurder uit te nodigen om schade tegensprekelijk vast te stellen. Gebreke om hierop in te gaan door de huurder, impliceert de stilzwijgende instemming van de huurder met de eenzijdige vaststellingen door FIMA. FIMA is vervolgens gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten hiervan aan de huurder aan te rekenen. De huurder dient eveneens alle bijkomende schade ingevolge de beschadiging, het tenietgaan of verdwijning van het gehuurde materiaal te vergoeden, hierin begrepen eventuele expertisekosten, de minwaarde, het vervangen van tenietgegane of verdwenen materialen en de gederfde huuropbrengsten vanaf het ogenblik van het ontstaan van de schade tot de herstelling of vervanging.

8. Ontbinding ingevolge wanprestatie of onvermogen

De overeenkomst kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang ontbonden worden door FIMA bij ernstige tekortkoming van de huurder, waarbij niet limitatief worden begrepen als ernstige tekortkoming: een oneigenlijk gebruik van het gehuurde, afstand van het gehuurde materiaal door de huurder aan derden en het in gebreke blijven door de huurder om 2 facturen tijdig te betalen, zelfs al vloeien die facturen voort uit een andere overeenkomst met FIMA. FIMA behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen of verdwijning van de huurder.

9. Facturen

Facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst of vermelding op de factuur, contant betaalbaar. Ingeval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1 % per aangevangen maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,00. Betalingen door de klant zullen, conform art. 1254BW, altijd eerst op de intresten, vervolgens op de schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom worden toegerekend. FIMA behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van een hogere werkelijk geleden schade. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen op naam van de huurder van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Ook indien voor die andere facturen gemak van betaling werd toegestaan. In dat geval heeft FIMA bovendien het recht om de uitvoering van al (i.k.v. alle overeenkomsten met de huurder) haar contractuele prestaties op te schorten en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de huurder.
Wanneer op verzoek van de klant de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde, blijft de klant te allen tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de verbintenissen uit onderhavige overeenkomst, waarvan de algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Het protest dient welomschreven te zijn en steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. De klant erkent dat gebrek aan protest binnen voornoemde termijn zal gelden als aanvaarding van de factuur en desgevallend de erin opgenomen afrekening.

10. Aansprakelijkheid en overmacht

10.1. FIMA kan uit hoofde van de huurovereenkomst nooit worden gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

10.2. De aansprakelijkheid van FIMA blijft in alle gevallen beperkt tot de waarde van het met de huurder afgesloten contract. Indien het een overeenkomst van onbepaalde duur betreft, wordt de waarde van het contract beperkt tot een huur van 1 maand. Onverminderd het hierboven bepaalde, blijft de aansprakelijkheid van de verhuurder in alle
gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor hij verzekerd is.

10.3. FIMA draagt geen contractuele aansprakelijkheid ingeval van overmacht. Als overmacht worden onder meer beschouwd (niet limitatief): pandemie, brand, oorlog,
sabotage, oproer, staat van beleg, stakingen en/of lock-outs bij FIMA, haar toeleveranciers en haar vervoerders. Grote pannes van nutsvoorzieningen en van werktuigen van FIMA, alsmede vertragingen in hoofde van de leveranciers van materialen en gereedschappen, gelden eveneens als overmacht.

11. Kredietwaardigheid van de klant

Indien het vertrouwen van NV FIMA in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van uitvoering tegen de klant en / of andere aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de overeenkomst in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt NV FIMA zich het recht voor van de huurder geschikte waarborgen te eisen. Indien de medecontractant weigert hierop in te gaan, behoudt NV FIMA zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

12. Privacyverklaring

De persoonlijke gegevens van de huurder worden naar aanleiding van de overeenkomst geautomatiseerd en opgeslagen in het gegevensbestand van FIMA. Om een optimale
dienstverlening te kunnen verschaffen en daarbij de uitvoering van de werkzaamheden te vergemakkelijken, kunnen deze gegevens ter beschikking worden gesteld van de met de verhuurder verbonden ondernemingen.

13. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst of tenzij dit strijdig zou zijn met regels van dwingend recht, worden de overeenkomsten met FIMA beheerst door het Belgische recht en zijn de territoriaal bevoegde Rechtbanken ingeval van betwisting uitsluitend die rechtbanken onder wiens jurisdictie de zetel van FIMA valt.

14. Interpretatie en nietigheid

Nietigheid van één of meerdere bedingen uit onderhavige algemene voorwaarden geeft nooit aanleiding tot nietigheid van de overige bedingen en geeft a fortiori nooit aanleiding tot de nietigheid van de overeenkomst op zich. Een eventueel nietig beding zal worden gematigd tot op het punt waar het de wettigheidstoets wel doorstaat.

 

WAAROM KIEZEN VOOR FIMA GROUP te SINT-NIKLAAS?

 

FIMA GROUP heeft de pasklare oplossing voor al uw hijswerken in heel België aan zeer concurrentiële prijzen.

Tevens zijn wij ook specialist in het verhuren van aluminium bouwkranen, met of zonder operator.

*** U kan bij ons terecht voor verhuur en aankoop van een nieuwe AMAK aluminium kraan met garantie!
*** Bij FIMA GROUP kan u ook terecht voor al uw onderhoud en herstellingen van zowel Klaas als Amak kranen.

VERHUUR


Hendrik Buysse 

Industriepark-West 41A
9100 Sint-Niklaas

Gsm : 03 284 80 56
E-mail : info@fimagroup.be

VERKOOP


Hendrik Buysse 

Industriepark-West 41A
9100 Sint-Niklaas

Gsm : 03 284 80 56
E-mail : info@fimagroup.be

VERKOOP


Agnes Buysse 

Industriepark-West 41A
9100 Sint-Niklaas

Gsm : 03 284 80 56
E-mail : info@fimagroup.be

 

OPENINGSUREN


Maandag - Vrijdag : 8 u - 18 u

 

VOLG ONS OP FACEBOOK