Privacy Policy

1.Verwerkingsverantwoordelijke

FIMA GROUP
Kerkstraat 96
9120 Vrasene
Gsm: 0498.10.72.70
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BTW-nummer 0750.519.781 FIMA GROUP verwerkt uw persoonsgegevens, zijnde gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van zijn/haar activiteiten. Via onze privacy policy laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website/webshop of wanneer u een overeenkomst heeft als klant of als leverancier met FIMA GROUP. Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018. Deze privacy policy is van toepassing op de website https://www.fimagroup.be/ FIMA GROUP is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en bewaard?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt: - Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die u zelf heeft verstrekt aan FIMA GROUP in het kader van een overeenkomst (geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, BTW nummer...)
- Informatie om een aankoop, reservatie of offerte-aanvraag mogelijk te maken en aldus te verwerken voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst en de daaraan gekoppelde diensten (transacties en betaalinfo, verzendinformatie, reservatiedatum…)
- Informatie die wij mogen ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken, klachten of andere communicatie die u tot ons gericht heeft
- Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties, projecten of andere elementen

3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de grondslag voor verwerking?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door FIMA GROUP zijn noodzakelijk - voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
- om u te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van uw vragen via onze website of per telefoon
- om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging
- voor marketingdoeleinden zoals het uitsturen van nieuwsbrieven of deelname aan wedstrijden, steeds met voorafgaande toestemming en waarvoor u ten alle tijde uw toestemming kan intrekken
- voor het algemeen beheer van uw account op onze website
- voor afhandeling van uw betalingen Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen: - voor de boekhoudkundige verwerking
- om uw rechten als consument te garanderen
- tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

4. Hoe worden de gegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt - Via persoonlijk contactopname a.d.h.v. adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van FIMA GROUP,
- via de formulieren en de daar voorziene invulvelden op de website, zoals daar zijn: contactformulier en reservatieformulier De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van FIMA GROUP.

5. Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door FIMA GROUP. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

6. Beveiliging van uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen. De door FIMA GROUP verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen: - beveiliging via https:// (websites uitgerust met een SSL-certificaat),
- beveiliging via unieke login met e-mailadres en wachtwoord van het CMS-systeem, software programma, boekhoudpakket,...
- anti-virusbescherming op de gebruikte elektronische toestellen

7. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens. Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien u meent dat FIMA GROUP niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kunt u zich wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

8.Cookie policy

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies (kleine tekstbestanden) op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit met als enige doelstelling de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.
Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuzes niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld. De twee meest gebruikte functionele cookies bewaren respectievelijk de taal van de bezoeker en of cookies al dan niet werden aanvaard: Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

9. Contact

Voor vragen of in het geval u zich wil beroepen op uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact opnemen met FIMA GROUP via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via briefwisseling naar FIMA GROUP: Kerkstraat 96, 9120 Vrasene. Voor het uitoefenen van uw rechten dient u een bewijs van uw identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie van uw identiteitskaart of paspoort voor verificatie.
Disclaimer FIMA-GROUP behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP

1. Overeenkomst

Behoudens bewijs van andersluidend akkoord, zijn de hiernavolgende algemene voorwaarden steeds èn met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing op élke contractuele relatie met de BV FIMA GROUP (hierna FIMA). Deze voorwaarden kunnen noch gewijzigd noch opgeheven worden zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van FIMA. FIMA kan nooit geacht worden stilzwijgend in te stemmen, zelfs niet ter aanvulling van onderhavige voorwaarden, met de voorwaarden van haar medecontractant, ongeacht de wijze waarop deze werden meegedeeld (briefwisseling, bestelbon, …). Prijsoffertes zijn 10 dagen geldig. De offerte dekt géén rekenkundige vergissingen. De geoffreerde prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en leveranciersprijzen zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. De offerteprijs is evenwel voor herziening vatbaar. Een stijging van de lonen, sociale lasten en leveranciersprijzen met meer dan 5 %, na ondertekening van de offerte, kan tot een evenredige prijsherziening aanleiding geven. Behoudens andersluidende overeenkomst dient de klant een voorschot van 10% te betalen onmiddellijk na de bestelling. Pas van zodra het verschuldigde voorschot op de rekening van FIMA werd bijgeschreven, worden de goederen bij de fabrikant besteld en begint de overeengekomen leveringstermijn te lopen.

2. Leveringstermijnen

Een door FIMA aangegeven of bevestigde leveringstermijn is steeds bij benadering. FIMA is niet aansprakelijk voor de vertraging (of eender welke tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenissen) indien deze door overmacht ontstaat. Overmacht duidt op elke gebeurtenis, onafhankelijk van de wil der partijen. FIMA is niet aansprakelijk voor vertragingen indien deze te wijten zijn aan vertraging door haar eigen leveranciers. Ingeval van abnormale, aan FIMA verwijtbare, overschrijding van de leveringstermijn, heeft de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, op voorwaarde dat FIMA de levering nog steeds niet heeft uitgevoerd 1 maand nadat zij hiertoe aangetekend in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt verder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

3. Eigendomsvoorbehoud, risico-overdracht en aanvaarding

3.1. De door FIMA geleverde goederen blijven eigendom van FIMA tot de volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Het is de klant verboden om de geleverde goederen door te verkopen, deze in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de prijs volledig is betaald. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, mogen zij onder geen beding worden gebruikt door de klant, behoudens in het geval van huurkoop.

3.2. Het risico van de door FIMA geleverde goederen, inclusief het risico op diefstal, daarentegen gaat wél meteen over op de klant vanaf de levering op de overeengekomen locatie.

3.3. De klant verbindt er zich toe om de goederen bij hun ontvangst onmiddellijk na te zien op gebreken en niet-conformiteiten en ze tevens uitgebreid te testen. De ingebruikname van de geleverde goederen evenals het ontbreken van opmerkingen na in ontvangstname, geldt derhalve steeds als stilzwijgende aanvaarding. Klachten omtrent zichtbare gebreken en niet-conformiteiten worden daarom vanaf uiterlijk 3 kalenderdagen na het einde van deze werken als laattijdig beschouwd. Enkel schriftelijke klachten zullen een geldig bewijs vormen van de tijdigheid van de klacht.

4. Verborgen gebreken

Verborgen gebreken kunnen slechts tot aansprakelijkheid van FIMA aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 10 kalenderdagen na ontdekking ervan, schriftelijk worden gemeld. Een vordering op grond van verborgen gebreken is slechts mogelijk tot 2 jaar na de levering van de goederen. De klant kan slechts aanspraak maken op de vrijwaring voor verborgen gebreken op voorwaarde dat hij een normaal gebruik maakte van de goederen, conform hun gebruikelijke bestemming, en ze correct heeft onderhouden conform de onderhoudsvoorschriften. Zo zal bijvoorbeeld geen enkele aanspraak voor verborgen gebreken mogelijk zijn bij het niet volgen van richtlijnen en bij verkeerd gebruik zoals geen gewicht aan haak en het meer heffen dan toegelaten, bij het gebrek aan controle op water en olie, bij het contact aanlaten waardoor platte batterij, … Vervanging van onderdelen ingevolge normale slijtage vallen niet onder garantie. Verborgen gebreken waaromtrent FIMA aantoont dat er in haren hoofde een onoverwinnelijke onwetendheid bestaat, geven sowieso nooit aanleiding tot vrijwaring. De eventuele vergoeding voor verborgen gebreken zal de prijs van de geleverde goederen niet overschrijden. De immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden kan nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling.

5. Ontbinding van de overeenkomst

De klant kan tot aan de levering de overeenkomst éénzijdig en zonder opgave van reden ontbinden mits betaling van 30% van de totale prijs incl. BTW. Onverminderd het recht van FIMA om een hogere reële schade te bewijzen en te vorderen. FIMA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement en kennelijk onvermogen van de klant.

6. Bijzondere bepalingen i.v.m. Huurkoop

6.1. De verhuurder blijft volle eigenaar van de goederen gedurende de huurperiode. De eigendom wordt pas overgedragen op het einde van de huurperiode, nà betaling van de volledige koopsom.

6.2. Bij ‘huurkoop’ is de klant tevens gehouden om een onderhoudscontract af te sluiten bij FIMA voor 5 jaar. Gebreke zulks te doen of gebreke om dit onderhoudscontract na te komen, is een voldoende grond voor onmiddellijke ontbinding van de huurkoop.

6.3. De huurder verbindt er zich toe om de goederen bij ontvangst onmiddellijk en grondig na te kijken en te testen. Conform art. 3.3. geldt afwezigheid van opmerkingen of ingebruikname als impliciete bevestiging van ontvangst in perfecte staat. Indien de klant om welke reden dan de goederen terug in het bezit dient te stellen van FIMA, zal bij terugname een keuringsverslag worden opgesteld. Mogelijke gebreken en schade, die alsdan worden vastgesteld, zullen vergoed worden op kosten van de huurder teneinde de goederen terug in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

6.4. De huurder mag, zolang hij geen volle eigenaar werd van de goederen ingevolge volledige betaling van de huurkoopprijs, de bestemming van de goederen niet veranderen, noch geheel of gedeeltelijk onderverhuren, noch zijn huurdersrechten overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder. De huurder dient zich volledig in overeenstemming te stellen met alle wettelijke verplichtingen voor het gebruik van de machines.

6.5. Gedurende de hele duurtijd van de overeenkomst zal de huurder zijn huurdersrisico en het verhaal van derden verzekeren middels ondermeer polis machinebreuk onder BA en BA uitbating bij erkende verzekeringsmaatschappijen en hij zal van deze verzekeringen het bewijs leveren. FIMA sluit enkel een verzekering baanrecht af.

6.6. Het niet nakomen van 2 betalingstermijnen door de klant is een voldoende grond voor ontbinding van de huurkoop. Ingeval van ontbinding is FIMA gerechtigd op een bijkomende schadevergoeding t.b.v. 20% van het nog onbetaalde huurkoopbedrag incl. BTW. Ingeval van ontbinding zijn alle door de klant reeds betaalde bedragen onherroepelijk verworven door FIMA. Van zodra 1 betalingstermijn werd miskend, is de klant gehouden om de goederen onmiddellijk in het bezit van FIMA te stellen tot aanzuivering van de achterstal. De onbeschikbaarheid van de goederen tot het ogenblik van aanzuivering kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant.

7. Facturen

Facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst of vermelding op de factuur, contant betaalbaar. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1 % per aangevangen maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag. Betalingen door de klant zullen, conform art. 1254BW, altijd eerst op de intresten, vervolgens op de schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom worden toegerekend. FIMA behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van een hogere werkelijk geleden schade. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen op naam van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Ook indien voor die andere facturen gemak van betaling werd toegestaan. Wanneer op verzoek van de klant de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde, blijft de klant ten alle tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de verbintenissen uit onderhavige overeenkomst, waarvan de algemene voorwaarden integraal deel uitmaken; Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum. Het protest dient welomschreven te zijn en steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. De klant erkent dat gebrek aan protest binnen voornoemde termijn zal gelden als aanvaarding van de factuur en desgevallend de erin opgenomen afrekening.

8. Aansprakelijkheid en overmacht

FIMA kan uit hoofde van uitgevoerde werken/geleverde goederen nooit worden gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De aansprakelijkheid van FIMA wordt in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling. FIMA draagt geen contractuele aansprakelijkheid ingeval van overmacht. Als overmacht worden onder meer beschouwd (niet limitatief): pandemie, brand, oorlog, sabotage, oproer, staat van beleg, stakingen en/of lock-outs bij FIMA, haar toeleveranciers en haar vervoerders. Grote pannes van nutsvoorzieningen en van werktuigen van FIMA, alsmede vertragingen in hoofde van de leveranciers van materialen en gereedschappen, gelden eveneens als overmacht.

9. Kredietwaardigheid van de klant

Indien het vertrouwen van NV FIMA in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van uitvoering tegen de klant en / of andere aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de overeenkomst in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt NV FIMA zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de medecontractant weigert hierop in te gaan, behoudt NV FIMA zich het recht voor om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

10. Betwisting

Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst of tenzij dit strijdig zou zijn met regels van dwingend recht, worden de overeenkomsten met FIMA beheerst door het Belgische recht en zijn de territoriaal bevoegde Rechtbanken ingeval van betwisting uitsluitend die rechtbanken onder wiens jurisdictie de zetel van FIMA valt. Nietigheid van één of meerdere bedingen uit onderhavige algemene voorwaarden geeft nooit aanleiding tot nietigheid van de overige bedingen en geeft a fortiori nooit aanleiding tot de nietigheid van de overeenkomst op zich. Een eventueel nietig beding zal worden gematigd tot op het punt waar het de wettigheidstoets wel doorstaat.

 

WAAROM KIEZEN VOOR FIMA GROUP te BEVEREN?

 

FIMA GROUP heeft de pasklare oplossing voor al uw hijswerken in heel België aan zeer concurrentiële prijzen.

Tevens zijn wij ook specialist in het verhuren van aluminium bouwkranen, met of zonder operator.

*** U kan bij ons terecht voor verhuur en aankoop van een nieuwe AMAK aluminium kraan met garantie!
*** Bij FIMA GROUP kan u ook terecht voor al uw onderhoud en herstellingen van zowel Klaas als Amak kranen.

VERHUUR


Hendrik Buysse 

Kerkstraat 96
9120 Vrasene

Gsm : 03 284 80 56
E-mail : hendrik@fimagroup.be

VERKOOP


Hendrik Buysse 

Kerkstraat 96
9120 Vrasene

Gsm : 03 284 80 56
E-mail : hendrik@fimagroup.be

VERKOOP


Agnes Buysse 

Kerkstraat 96
9120 Vrasene

Gsm : 03 284 80 56
E-mail : agnes@fimagroup.be

 

OPENINGSUREN


Maandag - Vrijdag : 8 u - 18 u

 

VOLG ONS OP FACEBOOK